GT2

MATERIALS I TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES

Coordinador/a Grup: Albert Sagrera i Elisabetta Carnevale
Contacte: aus.gruptreball2@gmail.com

REPTES


La inclusió de les emissions generades en el cicle de vida dels materials de construcció al CTE 2024. La inclusió dels materials i tècniques no industrials – tradicionals o no – en el CTE post 2024.

ESTRATÈGIA


Ús de materials de construcció descarbonitzats, produïts en cicle tancat i en estratègies de re-valorització territorial. Transformació dels materials actuals. Re-valoritzar els materials, les tècniques constructives, i les estratègies tradicionals, reconeixement i acceptació en un marc normatiu i recuperació del patrimoni.