Assemblea 13 d’abril de 2011

Descarrega’t aquí l’acta de l’assemblea

Descarrega’t aquí l’estat de comptes 2010

ACTA Assemblea General 13 d’abril de 2011

Assistents

Per ordre alfabètic: Teresa Batlle, Fidela Frutos, Lluís Grau, Sergi López-Grado, Anna Manyes, Núria Pedrals, Josep Mª Sanmartín, Toni Solanas, Daniel Tigges.

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior

Anna Manyes llegeix l’acta de l’assemblea anterior, amb data de 27 d’octubre. Respecte al congrés de Bioarquitectura, Toni Solanas concreta el programa d’activitats previst. S’aprova l’acta per unanimitat.

2. Lectura i aprovació de la memòria d’activitats

Anna Manyes llegeix la memòria d’activitats 2010 redactada. Respecte a les xerrades dutes a terme, Fidela Frutos constata el major interès que desperten, entre els agrupats, els temes més tècnics respectes dels temes socials. En general es convé que tractar ambdós és necessari. D’altra banda, a les activitats de caire social és on el perfil del participant és més heterogeni. Toni Solanas expressa que quan l’activitat la convoca el CoAC tindrà més assistents que si només la convoca AuS, i que cal buscar la seva complicitat. Demana també millorar la distribució de les activitats al calendari de cara l’any vinent.
Respecte a les visites d’obra, es constata el bon funcionament i s’acorda mantenir el format.
Respecte a les reunions obertes, Toni Solanas demana propostes temàtiques.
Fidela demana parlar sobre ACV de materials. Núria Pedrals esmenta el projecte europeu Cíclope, que dirigieix Pere Fullana des de l’Esci, i Daniel Tigges esmenta l’institut Eco-Bau suís que desenvolupa tasques en aquest sentit. Respecte a visites d’obra, es proposa visitar el cap Roger de Flor, el centre Esplai i l’edifici de Cerdanyola de Frutos+Sanmartín.
Quant a nombre d’agrupats, AuS segueix creixent al mateix ritme, cosa valorada positivament en temps de crisi.
S’aprova la memòria d’activitats 2010 per unanimitat i sense modificacions respecte el redactat.

3. Lectura i aprovació de l’estat de comptes 2010

Anna Manyes explica l’estat de comptes segons el document adjunt. S’han augmentat els ingressos respecte del previst, gràcies al patrocini d’actes i l’augment d’agrupats. Les despeses han augmentat també respecte del previst, a causa de l’acte de cobertes verdes – tot i suposar ingressos de patrocini-, i el pagament de despeses endarrerides de 2009.
Es tanca l’exercici amb equilibri entre despeses i ingressos, i s’aprova per unanimitat l’estat de comptes de 2010.

4. Precs i preguntes

Projecte de Catàleg d’experiències: es fa un resum de l’estat d’aquest projecte, estancat degut a la manca de participació, i es convé a reanimar-lo convocant una reunió de treball.
Teresa Batlle anuncia que la propera assemblea d’ASA es realitzarà dins el marc de Construmat, i proposa organitzar un sopar de trobada entre membres d’AuS i ASA.

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.