28 feb Jornada: Inèrcia tèrmica a les cases passives

Xerrada “Inèrcia Tèrmica – Inèrcia Passiva”, amb els ponents, Josep Solé, Oliver Style, Davide Reggiani, Lluís Grau

Descarrega del fulletó informatiu jornada inèrcia tèrmica
o visualitza’l

El pasat 28 de febrer va tenir lloc a la Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya la primera jornada de l’any que organitza la plataforma PEP sobre inèrcia tèrmica o inèrcia passiva.

La inèrcia tèrmica juga un paper important en el control del confort a l’interior dels edifici en climes càlids, sobre tot a l’estació càlida.

L’estàndard Passivhaus combina la inèrcia tèrmica amb un aïllament tèrmic d’alt nivell. Durant la jornada es va analitzar com poden col · laborar aquests dos conceptes simultàniament i contribuir així a reduir les despeses de calefacció i refrigeració en el clima mediterrani.

A la Jornada es van desenvolupar les següents ponències:

Inèrcia tèrmica: La transmitància tèrmica periòdica i la seva aplicació en la normativa Italiana, per l’arquitecte Davide Reggiani.

Il · lustració de les principals característiques tèrmiques dinàmiques dels components per a edificació.(Capacitat tèrmica, factor d’esmorteïment, desfasament temporal, transmitància tèrmica periòdica), tal com es defineixen en la norma UNE 13786.

Presentació d’una visió general de les principals normes Italianes en matèria de reducció de la demanda energètica, comparant amb el CTE DB-HE.

En detall el DPR 59/2009, que per primera vegada defineix un límit màxim del valor de transmitància tèrmica periòdica dels tancaments, com a mesura per a la reducció de la demanda de refrigeració dels edificis, i alguns exemples pràctics, per il·lustrar potencialitats i límits d’aquest mètode de càlcul.

Sinopsi:
Davide Reggiani exposa la norma italiana que té en compte l’efecte de la inèrcia tèrmica segons norma EN-13786. Segons el debat, aquesta norma va més enllà que el CTE d’Espanya, però és encara susceptible de millores, ja que només contempla els elements constructius per separat, i no reflecteix la complexitat dels fluxos energètics en un edifici.
Impacte de la Inèrcia tèrmica sobre el confort i la demanda energètica, per Josep Solé, director tècnic d’URSA.

Presenta com la inèrcia tèrmica de l’envoltant de l’edifici influeix (poc) en la determinació de la demanda energètica de l’edifici quan aquest està prou aïllat, protegit de la radiació solar i correctament ventilat.

Per això s’utilitzen diferents simulacions energètiques dinàmiques efectuades per la universitat de Florència i pels propis serveis tècnics de URSA.

Conseqüentment l’estàndard Passivhaus no imposa un determinat nivell d’inèrcia (al contrari que la reglamentació italiana) sinó que permet al projectista adaptar el seu projecte per aconseguir la minimització de la demanda ja sigui en un edifici “lleuger” com en un “pesat”.

Sinopsi:
Josep Solé ensenya 3 casos d’estudi teòric, els quals apunten que la inèrcia tèrmica juga un paper menor en edificis amb alt aïllament tèrmic.

L’efecte de la inèrcia tèrmica en un edifici passiu a Mora d’Ebre, per l’expert en passivhaus Oliver Style.

Presenta els resultats d’una simulació tèrmica dinàmica d’un petit edifici passiu (hotel i habitatge) en un clima Mediterrani (Móra d’Ebre), analitzant l’efecte de la inèrcia tèrmica sobre les condicions de confort i consum energètic a l’estiu. S’analitza l’impacte de la inèrcia usada en combinació amb diferents estratègies de ventilació i amb elements de protecció solar.


Sinopsi:
Oliver Style exposa un estudi de càlcul dinàmic per a un projecte passiu que es realitzarà aquest any a Mora d’Ebre. La inèrcia tèrmica pot contribuir a millorar el confort a l’estiu durant èpoques de molta calor. Altres conceptes passius com la protecció solar o la ventilació nocturna són clarament més importants per a edificis del tipus Passivhaus.

Inèrcia tèrmica: base de la climatització interior en climes temperats, per l’arquitecte Luís Grau i Molist.
com ja indica el títol de la ponència, va defensar l’estratègia de climatització interior en climes on cal ocupar tant del fred com de la calor basada en l’ús de la inèrcia tèrmica interior com a estratègia primera d’un conjunt que va passant dels sistemes passius als actius en la mesura que sigui necessari.

Sinopsi:
Lluís Grau exposa un cas concret d’un edifici residencial amb alta inèrcia tèrmica i un aïllament tèrmic moderat. Quan la massa tèrmica s’activa mitjançant conceptes de geotèrmia, és possible aconseguir un bon confort en edificis a la costa del Mediterrani amb unes demandes energètiques molt reduïdes.
Micheel Wassouf insisteix que falta molta feina de recerca per comprovar la rellevància de la inèrcia en edificis del tipus Passivhaus i situats en el clima complex d’Espanya. Amb la situació política actual, aquesta investigació ha de ser liderada per les universitats i recolzada econòmicament per la indústria.

Amb la jornada s’inauguren dues exposicions al COAC:
– Primer concurs Iberoamericà d’edificis passius
– Escoles Passivhaus de Frankfurt

Plataforma d’edificació Passivehaus